ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งบประมาณปี พ.ศ. 2559 article

**ประกาศเปิดเผยราคากลาง  โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 

1. โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล คุ้มกกยาง หมู่ที่ 5 บ้านซำม่วง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  m5_ปร5.pdf m5_ปร5_1.pdf m5_ปร5_2.pdf  m5_ปร5_3.pdf ปชช_m5.pdf 

2.โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  คุ้มโครงเหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้านผาลาน้อย ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร m8_ปร (1).pdf m8_ปร (2).pdf m8_ปร (3).pdf m8_ปร (4).pdf m8_ปชช.pdf  

3. โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  คุ้ม 3 หมู่ที่ 1 บ้านวังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  ตารางราคากลางปปช_m1.pdf   ปร5_m1.pdf  ปร5_m1_2.pdf   

4. โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  คุ้มโรงสีชุมชน  หมู่ที่ 3 บ้านไร่ใต้  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร แสดงตาราปปช_m3.pdf  ปร_m3_1.pdf  ปร_m3_2.pdf

5.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง คสล. คุ้มโรงสีชุมชน  หมู่ที่ 3 บ้านไร่ใต้ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร pps_concret_m3.pdf ปร5_0_con_m3.pdf  ปร5_1_con_m3.pdf ปร5_2_con_m3.pdf   ปร5_3_con_m3.pdf  ปร5_4_con_m3.pdf

6. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง คสล. คุ้ม 3 หมู่ที่ 1 บ.วังกวาง  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_con_m1.pdf  ปร5_con_m1.pdf  ปร4_con_m1_1.pdf  ปร4_con_m1_2.pdf  ปร4_con_m1_3.pdf  ปร4_con_m1_4.pdf

7. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง คสล. คุ้มป่างิ้ว  หมู่ที่ 2 บ้านวังกวาง  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ตารางปปช_con_m2.pdf  ปร5_con_m2.pdf ปร4_con_m2.pdf ปร4_con_m2_1.pdf ปร4_con_m2_2.pdf ปร4_con_m2_3.pdf 

8. โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะตลาดชุมชนบ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_tio.pdf  ปร5_toi_1.pdf  ปร4_toi_1.pdf  ปร4_toi_2.pdf ปร4_toi_3.pdf

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยสมบูรณ์ปัญญา หมู่ที่ 4 บ.ห้วยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m4.pdf  ปร5_conkre_m4.pdf  ปร4_conkre_m4_1.pdf  ปร4_conkre_m4_2.pdf  ปร4_conkre_m4_3.pdf  ปร4_conkre_m4_4.pdf

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  ซอยหลังบ้าน  หมู่ที่ 9  บ.ห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m9.pdf  ปร4_conkre_m9.pdf  ปร5_conkre_m9.pdf

11.โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม ถนนสายฝายตาเทิน-บ้านตาฉุน หมู่ที่ 10 บ.โป่งนกแก้ว  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปร4_remake_m10.pdf  ปร5_remake_m10.pdf

12. โครงการปรับปรุงถนนดินที่เกิดการชำรุดเสียหาย  สายฟองใต้-ฟองงอย  หมู่ที่ 7 บ.ฟองใต้  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_remake_m7.pdf  ปร5_remake_m7.pdf  ปร4_remake_m7.pdf

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  ซอยในม่านหมอก หมู่ที่ 6 บ.ดงคล้อ  ต.วังหวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m6.pdf  ปร4_conkre_m6.pdf  ปร5_conkre_m6.pdf

14. โครงการซ่อมแซมถนนผิววัสดุคัดเลือกที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิม  ถนนสายวังกวาง - ซำม่วง หมู่ที่ 1-5 ตำบลวังกวาง  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_reroad_m5.pdf  ปร4_reroad_m5.pdf  ปร5_reroad_m5.pdf

15. โครงการซ่อมแซมถนนผิววัสดุคัดเลือกที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิม  ถนนสายห้วยยางทอง - ฟองหนีบ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางทอง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปร5_mainta_m9.pdf  ปร4_mainta_m9.pdf

16. โครงการซ่อมแซมถนนผิววัสดุคัดเลือกที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิม  ถนนสายน้ำตกถ้ำค้างคาว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปร4_maintroad_m4.pdf  ปร5_maintroad_m4.pdf

17. โครงการซ่อมแซมถนนผิววัสดุคัดเลือกที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการลงวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ถนนสายน้ำตกพ่อบุญเพ็ง หมู่ที่ 2 บ้านวังกวาง  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปร4_maintroad_f_m2.pdfปร5_maintroad_f_m2.pdf 

18. โครงการซ่อมแซมถนนผิววัสดุคัดเลือกที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการลงวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  ถนนสายสามแยกโนนสวัสดิ์ - ผาหวาย หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปร4_maintrad_pav_m6.pdf  ปร5_maintrad_pav_m6.pdf

19. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 1 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  ปปช_cenchid.pdf  ปร4_cenchid.pdf  ปร4_cenchid_1.pdf  ปร4_cenchid_2.pdf  ปร5_cenchid.pdf

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยเขียงหม หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m11.pdf  ปร4_conkre_m11.pdf  ปร4_conkre_m11_1.pdf  ปร4_conkre_m11_2.pdf ปร5_conkre_m11.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูข่าวทั้งหมดคลิก)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเพื่อเป็นคณกรรมการเลือกตั้ง.pdf
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจัดเก็บภาษี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2562
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี
เปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558
+++ประกาศผลสอบคัดเลือก+++
----ด่วน---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง article
!!!!!ประกาศ !!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557