ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดเผยราคากลาง  งานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยรันดร หมู่ที่ 10 บ้านโป่งนกแก้ว  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkrea_m10.pdf  ปร4_conkre_m10.pdf  ปร4_conkre_m10_1.pdf ปร4_conkre_m10_2.pdf  ปร5_conkre_m10.pdf

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยโชคชัย  หมู่ที่ 4 บ.ห้วยหินลับ ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m4.pdf  ปร4_conkre_m4.pdf  ปร4_conkre_m4_1.pdf  ปร4_conkre_m4_2.pdf  ปร5_conkre_m4.pdf

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  ซอยแสนสุข หมู่ที่ 1 บ.วังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m1.pdf  ปร5_conkre_m1.pdf  ปร4_conkre_m1.pdf  ปร4_conkre_m1_1.pdf

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ถนนสายคุ้ม 4 โค้งเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาลาน้อย ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m8.pdf  ปร5_conkre_m8.pdf  ปร4_conkre_m8_1.pdf  ปร4_conkre_m8_2.pdf

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยโรงสี หมู่ที่ 3 บ้านไร่ใต้  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_sri_m3.pdf  ปร5_conkre_sri_m3.pdf  ปร4_conkre_sri_m3.pdf  ปร4_conkre_sri_m3_1.pdf

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยวาธีร์ หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_vatee_m11.pdf  ปร4_conkre_vatee_m11.pdf  ปร4_conkre_vatee_m11_1.pdf  ปร5_conkre_vatee_m11.pdf

7.  โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่ชำรุด  สายห้วยน้ำคำเหนือ - ห้วยน้ำคำใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวังกวาง  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_renewroad_m2.pdf  ปร4_renewroad_m2.pdf  ปร5_renewroad_m2.pdf

8. โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมที่ชำรุดให้กลับสภาพเดิม  โดยการลงวัสดุคัดเลือก  ถนนสายห้วยยางทอง - สามแยกโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_samyak_m9.pdf  ปร4_samyak_m9.pdf  ปร5_samyak_m9.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูข่าวทั้งหมดคลิก)

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องผลการสอบคัดเลือกได้ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการลดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำม่วง ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง ประจำปีการศึกษา 2565
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
กำหนดชำระภาษีป้าย-ปี-พ.ศ. 2565.pdf
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินฯ.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ค่าขยะ.pdf
งานพัฒนารายได้กองคลัง
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังกวางสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 article
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ ประจำปี 2563 article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 article
โครงการจัดรถบุปผาชาติและขบวนแห่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 article
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศเรื่องการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประกาศเรื่องการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
เรื่อง​ผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน​จ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง.
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินฯปี2564.pdf
ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินปี64.pdf
ประกาศจำหน่ายพัสดุสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ article
เรื่อง​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง​ เรื่อง​ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564 article
ประกาศองค์กรารบริหารส่วนตำบลวังกวาง​ เรื่องผลการสิบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปี​ 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564
เรื่อง​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปี​ 2564
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น​ ประจำปี2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2562
โครงการเข้าร่วมงานประเพณีข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาวประจำปี2562
โครงการอบต.วังกวางพบประชาชนบูรณาการร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562
โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์จนท.เป็นคกก.ราคากลางและช่างผู้ควบคุมงานในหน่วยงานราชการอื่น
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 article
ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเพื่อเป็นคณกรรมการเลือกตั้ง.pdf
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจัดเก็บภาษี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2562
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งบประมาณปี พ.ศ. 2559 article
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558
+++ประกาศผลสอบคัดเลือก+++
----ด่วน---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง article
!!!!!ประกาศ !!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557