ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
ติดต่ออบต.วังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
เปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดเผยราคากลาง  งานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยรันดร หมู่ที่ 10 บ้านโป่งนกแก้ว  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkrea_m10.pdf  ปร4_conkre_m10.pdf  ปร4_conkre_m10_1.pdf ปร4_conkre_m10_2.pdf  ปร5_conkre_m10.pdf

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยโชคชัย  หมู่ที่ 4 บ.ห้วยหินลับ ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m4.pdf  ปร4_conkre_m4.pdf  ปร4_conkre_m4_1.pdf  ปร4_conkre_m4_2.pdf  ปร5_conkre_m4.pdf

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร  ซอยแสนสุข หมู่ที่ 1 บ.วังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m1.pdf  ปร5_conkre_m1.pdf  ปร4_conkre_m1.pdf  ปร4_conkre_m1_1.pdf

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ถนนสายคุ้ม 4 โค้งเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาลาน้อย ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_m8.pdf  ปร5_conkre_m8.pdf  ปร4_conkre_m8_1.pdf  ปร4_conkre_m8_2.pdf

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยโรงสี หมู่ที่ 3 บ้านไร่ใต้  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_sri_m3.pdf  ปร5_conkre_sri_m3.pdf  ปร4_conkre_sri_m3.pdf  ปร4_conkre_sri_m3_1.pdf

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ซอยวาธีร์ หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง  ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_conkre_vatee_m11.pdf  ปร4_conkre_vatee_m11.pdf  ปร4_conkre_vatee_m11_1.pdf  ปร5_conkre_vatee_m11.pdf

7.  โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่ชำรุด  สายห้วยน้ำคำเหนือ - ห้วยน้ำคำใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวังกวาง  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_renewroad_m2.pdf  ปร4_renewroad_m2.pdf  ปร5_renewroad_m2.pdf

8. โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมที่ชำรุดให้กลับสภาพเดิม  โดยการลงวัสดุคัดเลือก  ถนนสายห้วยยางทอง - สามแยกโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ  ต.วังกวาง  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ปปช_samyak_m9.pdf  ปร4_samyak_m9.pdf  ปร5_samyak_m9.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังกวาง

เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2562
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งบประมาณปี พ.ศ. 2559 article
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558
+++ประกาศผลสอบคัดเลือก+++
----ด่วน---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง article
!!!!!ประกาศ !!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557Copyright © 2019 All Rights Reserved. รับออกแบบเว็บ โทร. 095 481 4459 Design By Marisateam_Ohm