ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

เรื่อง  การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

 

            - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 27 ก.พ. ของทุกปี

             - ภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่่อชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 31 มี.ค. ของทุกปี

 

                 ทางกองคลังได้ปรับขยายเวลาการให้บริการในการชำระภาษี  ในช่วงพักเที่ยง

                 ตั้งแต่เวลา 12.00 นะ ถึงเวลา 13.00 น. ในวันหยุดราชการ(วันเสาร์)

                 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์  ที่ 3 ม.ค. - เสาร์ที่ 25  เม.ย. ของทุกปี

                       CCI02062560_0002.jpg  CCI02062560_0003.jpg  CCI02062560_0004.jpg  CCI02062560_0005.jpg  j001.jpg  j002.jpg

            
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูข่าวทั้งหมดคลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเพื่อเป็นคณกรรมการเลือกตั้ง.pdf
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจัดเก็บภาษี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2562
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
เปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งบประมาณปี พ.ศ. 2559 article
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558
+++ประกาศผลสอบคัดเลือก+++
----ด่วน---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง article
!!!!!ประกาศ !!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557