ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ.pdf

สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

สถิติการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัย.pdf

สถิติการให้บริการชำระภาษี.pdf

สถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค.pdf

สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด.pdf

สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์.pdf

สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อลงทะเบียนผู้พิการ.pdf

สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf

สถิติการให้บริการยืมครุภัณฑ์.pdf

สถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต.pdf