ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
คลิกอ่าน กฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส พ_ศ_2559_pdf.pdf

ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษาบุตร พ_ศ_2559.pdf

พ_ร_ก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ_ศ_2546.pdf

พ_ร_บ_การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ_ศ_2560.pdf

พ_ร_บ_การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558.pdf

พ_ร_บ_กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ_ศ_2542.pdf

พ_ร_บ_ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ_ศ_ 2540.pdf

พ_ร_บ_ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ_ศ_2539.pdf

พ_ร_บ_ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ส2542.pdf

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_2537.pdf

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ_ศ_2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ_ศ_2552.pdf

รบ_มท_-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ-จนท_ท้องถิ่น-พ_ศ_-๒๕๕๗.pdf

ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.pd

ระเบียบ_มท_ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_2560.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2557

ระเบียบ_มท_ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯของอปท.พ.ศ.2559

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ_ศ_2547.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่่2) พ.ศ.2548

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของ-อปท_พ_ศ_2559.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท_ท้องถิ่น พ_ศ_2555.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่-อปท.พ.ศ.2560

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท_ท้องถิ่น พ_ศ_2555.pdf

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ_ศ_2559.pdf

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยเงินอุดหนุน-อปท_ พ_ศ_2559.pdfระเบียบ-มท_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2541.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-3)พ.ศ.2543

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยสิทธิรักษาพยาบาล พ_ศ_2557.pdf

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส พ_ศ_2558.pdf

หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-2561.pdf

 
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง