ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
คลิกอ่าน กฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส พ_ศ_2559_pdf.pdf

ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษาบุตร พ_ศ_2559.pdf

พ_ร_ก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ_ศ_2546.pdf

พ_ร_บ_การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ_ศ_2560.pdf

พ_ร_บ_การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558.pdf

พ_ร_บ_กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ_ศ_2542.pdf

พ_ร_บ_ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ_ศ_ 2540.pdf

พ_ร_บ_ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ_ศ_2539.pdf

พ_ร_บ_ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ส2542.pdf

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_2537.pdf

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ_ศ_2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ_ศ_2552.pdf

รบ_มท_-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ-จนท_ท้องถิ่น-พ_ศ_-๒๕๕๗.pdf

ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.pd

ระเบียบ_มท_ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_2560.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2557

ระเบียบ_มท_ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯของอปท.พ.ศ.2559

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ_ศ_2547.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่่2) พ.ศ.2548

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของ-อปท_พ_ศ_2559.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท_ท้องถิ่น พ_ศ_2555.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่-อปท.พ.ศ.2560

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท_ท้องถิ่น พ_ศ_2555.pdf

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ_ศ_2559.pdf

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยเงินอุดหนุน-อปท_ พ_ศ_2559.pdfระเบียบ-มท_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2541.pdf

ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-3)พ.ศ.2543

ระเบียบ-มท_ว่าด้วยสิทธิรักษาพยาบาล พ_ศ_2557.pdf

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส พ_ศ_2558.pdf

หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-2561.pdf

 
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง