ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี