ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการเชิดชูเกียรติฯ 2563.pdf

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.pdf

ประกาศอบต.วังกวาง และคู่มือประมวลจริยธรรมอบต.วังกวาง.pdf

ประกาศอบต_วังกวางและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.pdf

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน.pdf

ประกาศมาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนร่วมได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ.pdf

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

โครงการ-กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf

ข้อบังคับอบต.วังกวางว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563.pdf

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2563.pdf

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องเจตจำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น.pdf