ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการ-กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคนปัจุบัน.pdf

โครงการ-กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf

คู่มือประมวลจริยธรรมอบต_วังกวาง.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2564.pdf

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรอบต_วังกวาง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

เจตจำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2564.pdf

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.pdf

ประกาศอบต_วังกวางและคู่มือผลประโยชน์ทับซ.pdf

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.pdf

มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประฟฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ.pdf

มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของอบต_วังกวาง.pdf