ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
E-service

 คู่มือประชาชน-การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

คู่มือประชาชน-การขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค.pdf

คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

คู่มือประชาชน-การช่วยเหลือสาธารณภัย.pdf

คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย.pdf

คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิย.pdf

คู่มือประชาชน-การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งเหตุทุจริต.pdf

คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ.pdf

คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สสูงอายุ.pdf

มือประชาชน-การขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdf

คู่มือประชาชน-การยืมครุภัณฑ์.pdf