ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
E-service

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอยืมครุภัณฑ์.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอรับข้อมูลข่าวสาร.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การรับขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีป้าย.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน - การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน -การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf