ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
E-service

 คู่มือประชาชน-การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

คู่มือประชาชน-การขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค.pdf

คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

คู่มือประชาชน-การช่วยเหลือสาธารณภัย.pdf

คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย.pdf

คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิย.pdf

คู่มือประชาชน-การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งเหตุทุจริต.pdf

คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ.pdf

คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สสูงอายุ.pdf

มือประชาชน-การขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdf