ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

   
  นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
  088-292-2447   
     
 
นายพิทักษ์  คำอยู่    นายมงคลชัย  พินิจมนตรี
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองช่าง
081-971-6790     080-117-6471
     
     
 
นางสายฝน  นาคทอง   นายพิทักษ์  คำอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 081-973-8395    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    081-971-6790