ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

   
  นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
     
 
นายพิทักษ์  คำอยู่    นายมงคลชัย  พินิจมนตรี
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 
นางสายฝน  นาคทอง   นายพิทักษ์  คำอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม