ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

   
  นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
     
 
นายพิทักษ์  คำอยู่    นายมงคลชัย  พินิจมนตรี
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 
นางสายฝน  นาคทอง   นายพิทักษ์  คำอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม