ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์แลวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ_ศ_ 2564.pdf

2.พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์แลวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ_ศ_ 2562.PDF

3.พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่นพ_ศ_2562.pdf

4.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_2560.PDF

5.พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558.pdf

6.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นพ_ศ_ 2542.pdf

7.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ_ศ_2540.pdf

8.พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ_ศ_2562.pdf

9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ_ศ2542.pdf

10.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ_ศ_2534.pdf

11.พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ_ศ_2561.pdf

12.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537(ฉบับที่2).pdf

13.พ.ร.บ_.ภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537(ฉบับที่3).pdf

14.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537(ฉบับที่4).pdf

15.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537(ฉบับที่5).pdf

16.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537(ฉบับที่6).pdf

17.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537(ฉบับที่7).pdf

18.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_ 2537.pdf

19.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ.pdf

20.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ_ศ_2560.pdf

21.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา.pdf

22.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น พ_ศ_2557.pdf

23.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2549

24.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ_ศ_2541.pdf

25.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท_พ_ศ_2548.pdf

26.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ_ศ_2559.PDF

27.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ_ศ_2561.PDF

28.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ_ศ_2548.pdf

29.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.(ฉบับที่)) พ.ศ.2548

30.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547

31.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

33.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

34.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ_ศ_2551.pdf

35.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2548.pdf

36.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

37.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2559

38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่4) พ.ศ.2561

39.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาของอปท_พ_ศ_2562.pdf

40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557

41.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท_ พ_ศ_2549.pdf

42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ_ศ_2559.pdf

43.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ_ศ_2541.pdf

44.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ_ศ_2543.pdf

45.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท_(ฉบับที่3) พ_ศ_2543.pdf

46.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท_พ_ศ_2541.pdf

47.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561