ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม

โครงการเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ.2563.pdf

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนต้านทุจริต และกิจกรรมการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต.pdf

ประกาศอบต_วังกวางและคู่มือประมวลจริยธรรมอบต_วังกวาง.pdf

ประกาศอบต_วังกวางและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ข้อบังคับอบต.วังกวาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่่ดี พ.ศ.2563.pdf

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องเจตจำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น.pdf