ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2564.pdf

คู่มือประมวลจริยธรรมอบต_วังกวาง ปี 2564.pdf

โครงการ-กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

โครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2564.pdf

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2564.pdf

ประกาศอบต_วังกวางและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564.pdf