ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
แผนป้องกันการทุจริต

รายงารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของอบต.วังกวาง รอบ 12 เดือนนผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องทุจริต-.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ_ศ_2563.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันฯพ_ศ_2562-2564.pdf

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564.pdf