ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
มาตรการส่งเสริมฯ

รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนต้านทุจริต และกิจกรรมการบูรณาการ.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.pdf

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน.pdf

ประกาศมาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf