ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๓ รายการ 

 2. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายฟองใต้-ฟองงอย หมู่ที่ 7

 3. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ถนนสายผาลาน้อย-ดงคล้อ หมู่ที่ 8-6 

 4. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ถนนสายห้วยยางทอง-สามแยกโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 9

 5. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการปรับเกรดพื้นที่รอบบ่อขยะ หมู่ที่ 1

 6. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการขยายถนน คสล.ถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 5

 7. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสายสามแยก คุ้มสี่โค้งเหล็ก หมู่ที่ 8

 9. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการขยาย คสล.ถนนสายสามแยกวังกวาง-สี่แยกบ้านวังกวาง หมู่ที่ 1-2

10. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสายนาพ่อจอย หมู่ที่ 1

11. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสายวัดป่า-ฝายตาเทิน หมู่ที่ 10

12. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสายวังกวาง-ซำม่วง หมู่ที่ 1

13. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสายดงคล้อ-สามแยก หมู่ที่ 6

14. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสายห้วยยางทอง-ฟองหนีบ หมู่ที่ 9

15. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุสำนักงาน เก้าอี้มีพนักพิงที่นั้งโครงเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๒ หลัง 

16. ประกาศจัดผู้ชนะซื้อผ้าม่าน จำนวน 6 รายกา 

17. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป  ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน  500 ถุง 

 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส งบประมาณปี พ.ศ. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส งบประมาณปี พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒
หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปจัดซื้อจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 article
ราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง article
จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง article
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทางไปวัดห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายห้วยย่างชิ้น – ห้วยหอย ม.2 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายน้ำตกตาดพ่อบุญเพ็ง ม.2 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายป่าชุมชน – ไร่ยายฉวี ม.2 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายโค้งเหล็ก – ป่าชุมชน ม.4 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายวังกวาง – ซำม่วง ม.1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ่น้ำห้าเหลี่ยม คุ้ม 1-2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายห้วยดินแดง – บ่อขยะ ม.1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม/ลูกรังในตำบล ถนนสายวังกวาง – ภูรวก ม.1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์