ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article

 การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่1.pdf

การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่2.pdf

การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่3.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่1.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่2.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่3.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่4.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่5.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่6.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่7.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่8.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่9.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่10.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่11.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่12.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่13.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่14.pdf

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่15.pdf
ข่าวสารและกิจกรรม

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 article
ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
ข่าวการจัดเก็บภาษี
ข่าวเบี้ยยังชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม