ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 article

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ปี2564 ( ครั้งที1).pdf

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ปี2564 ( ครั้งที2).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 1 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 2 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 3 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 4 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 5 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 6 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 7 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ( ครั้งที่ 12 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 13 ).pdf
ข่าวสารและกิจกรรม

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
ข่าวการจัดเก็บภาษี
ข่าวเบี้ยยังชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม