ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 article

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ปี2564 ( ครั้งที1).pdf

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ปี2564 ( ครั้งที2).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 1 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 2 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 3 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 4 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 5 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 6 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 7 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ( ครั้งที่ 12 ).pdf

การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ( ครั้งที่ 13 ).pdf
ข่าวสารและกิจกรรม

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
ข่าวการจัดเก็บภาษี
ข่าวเบี้ยยังชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม