ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งบแสดงฐานะการเงิน

นรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี 2565.pdf

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564