ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คู่มือการปฏิบัติงานและให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานตามพ_ร_บ_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง.pdf

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.pdf

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม.pdf

ข้อบัญญัติอบต_วังกวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560.PDF

ข้อบัญญัติอบต_วังกวาง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557.PDF

 คู่มือสำหรับประชาชน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย สำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจฎีกาหรือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารเบิกจ่าย.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล