ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์

สถิติการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

สถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค

สถิติการให้บริการชำระภาษี

สถิติการให้บริการยืมครุภัณฑ์

สถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต

สถิตการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้พิการ

สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

 สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ