ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

 

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564