ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2565

คู่มือประมวลจริยธรรม อบต.วังกวาง ปี 2565

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องเจตจำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565 

ประกาศ อบต.วังกวาง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2565