ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานนโยบาย No Gift Policy

 ประกาศอบต.วังกวาง เรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ประกาศ ณ วันที่ 10 ม.ค.2565

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2565

ประกาศอบต.วังกวาง และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565

คู่มือประมวลจริยธรรม อบต.วังกวาง ปี 2565

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของอบต.วังกวาง สำหรับผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี2566