ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 รายงานการนำมาตรการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯไปศู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2565

คำสั่งอบต.วังกวาง ที่33/2565 ลว.3 ก.พ.2565 เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการตอบแบบประเมินฯประจำปี 2565 ของอบต.วังกวาง