ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี2565

 ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มืองานบริการให้คำปรึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565