ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี2565

 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566
แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มืองานบริการให้คำปรึกษา