ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

     ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2563  ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4.  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 "ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  ได้จัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่  10  มกราคม  2565 เวลา  10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง นำโดย นายธวัช  ชุมหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

 
กิจกรรม อบต.วังกวาง

กิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy article
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) article
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต article
โครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณธรรมต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง นายก อบต. ส.อบต. วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564