ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง   ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงมุ่งพัฒนาให้องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่  14  มีนาคม  2565  เวลา  10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยนายธวัช  ชุมหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว  พร้อมแสดงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
กิจกรรม อบต.วังกวาง

กิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy article
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) article
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต article
โครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณธรรมต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง นายก อบต. ส.อบต. วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564