ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง   ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงมุ่งพัฒนาให้องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่  14  มีนาคม  2565  เวลา  10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยนายธวัช  ชุมหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว  พร้อมแสดงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
กิจกรรม อบต.วังกวาง

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง นายก อบต. ส.อบต. วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564