ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

นายณัฐวุฒิ  ปักเข็มปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง088 292 2447


     
   
  นางผ่องพรรณ  แก้วสองสี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
  093 32 58767  
     
     


นางผ่องพรรณ  แก้วสองสี
 นายมงคลชัย  พินิจมนตรี
 ตำแหน่งรองปลัดอบต.  
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   080 117 6471
 ศาสนาและวัฒนธรรม    
093 32 58767
 
นางสายฝน  นาคทอง 
นายพิทักษ์  คำอยู่
 ผู้อำนวยการกองคลัง
อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 081 973 8395
 081 971 6790 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองคลัง อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน