ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การประเมินจริยธรรม

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ปี2566