ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy article

    วันอังคารที่ 21  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จำนวน 41 คน เข้าร่วมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" โดยนายธวัช  ชุมหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  ทั้งนี้เพื่อให้บคุลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง รับทราบแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts แนวปฏิบัติ  Analog Digital และแนวปฏิบัติวิธีแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน โดยคำนึงถึงภารกิจหลักของบุคลากรในหน่วยงานที่ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง มีบุคลากรที่เป็นตัวอย่างทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นการประเมินโดยบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการของหน่วยงาน จำนวน 2 รายคือ นางสาวอาทิตยา  หมื่นยงค์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ และนายมฆวัน  ปั้นทอง  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ซึ่งการประเมินดังกล่าวยึดหลักประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยการทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
กิจกรรม อบต.วังกวาง

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) article
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต article
โครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณธรรมต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง นายก อบต. ส.อบต. วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564