ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

 

     
   
  นายมนูญ  คำแพร  
  นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังกวาง  
     
     
  นายศราวุธ  ขวัญแจ่ม  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง   
     
     
  นายมธยา  แสงงาม  
  เลขานุการนายก  
     

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

สมาชิกสภา อบต.วังกวาง