ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

 

     
   
  นายมนูญ  คำแพร  
  นายก อบต.วังกวาง  
  093-323-6187   
      
นายจีรศักดิ์ สิงห์บุญ   นายศราวุธ  ขวัญแจ่ม 
รองนายก อบต.วังกวาง     รองนายก อบต.วังกวาง    
 099-627-7850   081-887-6413 
     
     
  นายมธยา  แสงงาม   
   เลขานุการนายก อบต.วังกวาง  
  098-228-8141  
     

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

สมาชิกสภา อบต.วังกวาง