ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
สมาชิกสภา อบต.วังกวาง

 

   
  นายจิตร จันสีดา  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
     
     
     
รองประธานสภา อบต.วังกวาง    เลขานุการสภา อบต.นาป่า 
     
   
นายละเสก นามผา    นายอาคม  สายคำเลิศ
ส.อบต หมู่ที่ 1    ส.อบต หมู่ที่1 
     
     
นายวีใช ด้วงทอง   นายศราวุฒิ  กองเกิน
 ส.อบต หมู่ที่ 2   ส.อบต.หมู่ที่ 2 
     
     
นายพงศกร  วังจันดี   นายรวย  คำแก่
ส.อบต หมู่ที่ 3     ส.อบต. หมู่ที่ 3
     
   
นายอนันต์  สีสุนทร   ว่าง
 ส.อบต หมู่ที่ 4    ส.อบต หมู่ที่ 4
     
   
นางวงเดือน  ขวัญหลาย   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5     ส.อบต หมู่ที่ 5
     
     
นายประดับ  คัมภีร์    นายสมนึก  พรมมี
ส.อบต หมู่ที่ 6   ส.อบต หมู่ที่ 6 
     
 
ว่าง   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 7    ส.อบต หมู่ที่ 7 
     
   
ว่าง   ว่าง
 ส.อบต หมู่ที่ 8    ส.อบต หมู่ที่ 8
     
     
นายสมชาย  ทาทอง   นายสุบรรณ  ปะทะมา
ส.อบต หมู่ที่ 9   ส.อบต หมู่ที่ 9
     
   
นางศริรพร คู้ฟา   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10     ส.อบต หมู่ที่ 10
     
   
ว่าง   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11   ส.อบต หมู่ที่ 11
     
     

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

ผู้บริหาร อบต.วังกวาง