ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
   
  นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม  
  ปลัดอบต  
     
   
  นายพิทักษ์ คำอยู่  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
     
 น.ส.อมรรัตน์ ไตรนพ   ว่าง
 นักทรัพยากรบุคคล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
     
  นางศุภรัตน์  บัวภา    ว่าง
 เจ้าพนักงานธุรการ    เจ้าพนักงานป้องกัน
     และบรรเทาสาธารณภัย
     
นายสุรเดช บานเย็น   

 น.ส.จิตราพร แสงสุทา 

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

       
       
 นายนันทวัฒน์ ขวัญจอม      นายไพรวัลย์ ร่มเย็น  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     พนักงานจ้างทั่วไป    
       
       
 นายสิทธิเดช คำแพ    นางคำพัด สุขแสง  
 พนักงานจ้างทั่วไป      พนักงานจ้างทั่วไป    
       
       
 นายสงกรานต์  คำนา    นายพิมาย ขวัญหลาย  
 พนักงานจ้างทั่วไป      พนักงานจ้างทั่วไป   
       
   
นายเสกสรร นามกาสี   นายเสน่ห์  พรมเพียง  
 พนักงานจ้างทั่วไป     พนักงานจ้างทั่วไป   
       
   
นายปิยะพงษ์  ลับไธสง   นายวุฒิชัย คำอินทร์  
พนักงานจ้างทั่วไป    พนักงานจ้างทั่วไป   
       
       
 นายสว่าง ธรรมสมบัติ

     
พนักงานจ้างทั่วไป       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

กองคลัง อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน