ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
 
  นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม
  ปลัดอบต.
 

   
  นางผ่องพรรณ  แก้วสองสี   
  รองปลัดอบต.  
     
 
  นายพิทักษ์  คำอยู่
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 นางสาวอมรรัตน์ ไตรนพ   นายเอกชัย  คำเมือง
 นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 

  นางศุภรัตน์  บัวภา
ว่าง
 เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 
นายมฆวัน  ปั้นทอง   นายสุรเดช บานเย็น 
นักพัฒนาชุมชน    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     
 

 นายนันทวัฒน์  ขวัญจอม 
 นางสาวจิตราพร  แสงสุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 
 
 
นายปิยะพงษ์  ลับไธสง
นายวุฒธิชัย  คำอินทร์  
พนักงานจ้างทั่วไป  
พนักงานจ้างทั่วไป    
 
   
   
 

 
นายไพรวัลย์ ร่มเย็น  
นางคำพัด  สุขแสง  
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างทั่วไป    
       

   
นายสงกรานต์  คำนา
นายสว่าง  ธรรมสมบัติ  
พนักงานจ้างทั่วไป  
พนักงานจ้างทั่วไป   
 

 
 

 
นายวิรุจ  เยาวนาจ 
นายพิมาย ขวัญหลาย  
พนักงานจ้างทั่วไป   
พนักงานจ้างทั่วไป    
 

 
 

 
 นายเสกสรร  นามกาสี
นายเสน่ห์  พรมเพียง  
พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานจ้างทั่วไป     
 

 
       
 

 


       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

กองคลัง อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ article
หน่วยตรวจสอบภายใน