ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
กองคลัง อบต.วังกวาง

 

   
  นางสายฝน นาคทอง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
     
นางสาวรัตนาวรรณ คูณเหง้า   นางสาวสุภากร เงินลาด
นักวิชาการเงินและบัญชี    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
     
     
นางมันทนา ใจซื่อ   นายไพรัตน์ ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
     
     
     
     
     
     

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน