ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
กองคลัง อบต.วังกวาง

 

   
  นางสายฝน นาคทอง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
     
นางสาวรัตนาวรรณ คูณเหง้า   ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
     
     
นางมันทนา ใจซื่อ   นายไพรัตน์ ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
     
     
     
     
     
     

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน