ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
กองช่าง อบต.วังกวาง
   
  นายมงคลชัย พินิจมนตรี  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   
  สิบเอกพิชัย ไพรทอง  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองคลัง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน