ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองคลัง อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
หน่วยตรวจสอบภายใน