ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
   นายพิทักษ์ คำอยู่   
 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
     
 ว่าง    นางศุภศิริ   เชื้อบุญมี
 นักวิชาการศึกษา      นักวิชาการศึกษา
     
     
 นางวรัญญา  กาฬเกตุ     น.ส.จรูญรัตน์  ทุมพุฒ         
 ครู คศ.1     ครู คศ.1
     
     
นางนาราภัทร  ปานสกุล   น.ส.กองคำ  ตู้ภูมิ
 ครู คศ.1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางศศิธร สมใส   น.ส.กาญจนา คำสิงห์ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก 
     
     
     
     

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองคลัง อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
หน่วยตรวจสอบภายใน