ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางจะกล่าวถึง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปจะประกอบด้วย (๑) ที่ตั้ง (๒) เนื้อที่ (๓) อาณาเขต (๔) ลักษณะภูมิอากาศ และ(๕) เขตการปกครอง

          ที่ตั้ง

          ตำบลวังกวาง อยู่ในเขตปกครองของอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทาง ห้วยสนามทราย กกกะทอน ระยะทาง    ๒๒    กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์มาทางทิศตะวันออก เส้นทาง หล่มสัก - ชุมแพ ระยะทาง   ๑๖๕   กิโลเมตร

          เนื้อที่

          ตำบลวังกวาง มีจำนวนพื้นที่  ๑๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๘,๑๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๘ ของเนื้อที่อำเภอน้ำหนาว เป็นตำบลที่มีเนื้อที่ใหญ่สุด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ ๘๕๐ เมตร

          อาณาเขต ตำบลวังกวางมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศใต้                      ติดต่อกับ         ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                และตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลวังกวางมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งออกเป็น ๓  ฤดู ได้แก่

          ๑. ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี สภาพอากาศสบาย ไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๙ ๓๐  องศาเซลเซียส   ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผ่านหรือปกคลุม

          ๒. ฤดูฝน  ระหว่างเดือน มิถุนายน -  เดือน ตุลาคม ของทุกปี มีฝนชุก ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย ๑๒๒.๘๓ มิลลิเมตร (ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้

๓. ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี อากาศหนาวเย็นในตอนดึกและตอนเช้า ช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ  ๑๕ ๒๕  องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผ่านหรือปกคลุม

 

              ๒.๑.๕ เขตการปกครอง ตำบลวังกวางแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๘๘ คน แบ่งเป็นประชากรชายจำนวน๒,๘๕๓  คนและประชากรหญิงจำนวน ๒,๖๓๕    คน จำนวนครัวเรือน ๑,๗๑๙  ครัวเรือน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

หมู่

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

ประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านวังกวาง

นางอรุณ  คำแพร

ผู้ใหญ่บ้าน

๒๑๗

๑๗๘

๓๙๕

๑๓๘

บ้านวังกวาง

นายสมคิด  พรมหาลา

ผู้ใหญ่บ้าน

๓๕๔

๓๓๖

๖๙๐

๒๐๒

บ้านไร่ใต้

นายนิพนธ์  วังเทียน

ผู้ใหญ่บ้าน

๒๑๐

๒๑๔

๔๒๔

๑๑๗

บ้านห้วยหินลับ

นายทวี  กองวี

ผู้ใหญ่บ้าน

๒๓๙

๒๐๔

๔๔๓

๑๓๘

บ้านซำม่วง

นายสมศักดิ์  พาลี

ผู้ใหญ่บ้าน

๔๔๘

๔๒๕

๘๗๓

๒๔๐

บ้านดงคล้อ

นายซินเฮง  โพธิ์ศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

๔๑๑

๓๗๔

๗๘๕

๒๗๕

บ้านฟองใต้

นายสาคร  ลาลู่

ผู้ใหญ่บ้าน

๑๕๒

๑๔๘

๓๐๐

๘๘

บ้านผาลาน้อย

นายวิสันต์  เชื้อถิ่นภู

ผู้ใหญ่บ้าน

๑๘๘

๑๕๗

๓๔๕

๑๓๕

บ้านห้วยยางทอง

นายสว่าง  พุทธิวงศ์

กำนัน

๑๔๒

๑๓๒

๒๗๔

๑๐๐

๑๐

บ้านโป่งนกแก้ว

นายสมคิด  ตู้คำ

ผู้ใหญ่บ้าน

๙๕

๗๖

๑๗๑

๕๐

๑๑

บ้านวังกวาง

นายประสิทธิ์  คำเจียก

ผู้ใหญ่บ้าน

๓๙๗

๓๙๑

๗๘๘

๒๓๖

รวม

๒,๘๕๓

๒,๖๓๕

๕,๔๘๘

๑,๗๑๙

 

 

ที่มา: สำนักงานทะเบียนอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล