ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง

 

เศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะประกอบด้วย (๑) อาชีพและ (๒) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมดังตารางดังต่อไปนี้

 

ตารางที่ ๒ ข้อมูลอาชีพประชากรตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ที่

อาชีพ

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

ทำไร่

๗๐

ข้าวโพด ข่าวไร่ หอมผักชี พืชตระกูลถั่ว กาแฟ

ทำสวน

๑๐

สวนยางพารา ส่วนผลไม้ เช่น มะขามหวาน ลำไย

รับจ้าง

๑๐

แรงงานภาคเกษตรกรรม

ค้าขาย

ร้านชำ ร้านซ่อม รับซื้อผลิตผลการเกษตร

อื่น ๆ

รับราชการ หาของป่าขาย ฯลฯ

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว

     ๒.๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

ตารางที่ ๓ หน่วยธุรกิจในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

หน่วยธุรกิจ

จำนวน

โรงสีข้าว

๑๘

ปั๊มน้ำมัน (ปั้มหลอด)

๒๕

ร้านค้า

๔๘

ร้านซ่อม

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล