ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง

สภาพสังคม

          สภาพสังคมจะได้กล่าวถึงส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ (๑) การศึกษา (๒) สาธารณะสุข และ(๓) สถาบันและองค์กรทางศาสนา

การศึกษา ประกอบด้วย (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง (๒)โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน ๕ แห่ง (๑)มัธยมศึกษาจำนวน ๑ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน ๑ แห่ง

ตารางที่ ๔ สถานศึกษาในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนบ้านวังกวาง

บ้านวังกวาง หมู่ ๑

๔๘๖

อนุบาล ม.ปลาย

โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ

บ้านห้วยหินลับหมู่

๗๗

ป.๑ ป.๖

โรงเรียนบ้านซำม่วง

บ้านซำม่วง หมู่ ๕

๑๑๘

ป.๑ ป.๖

โรงเรียนบ้านดงคล้อ

บ้านดงคล้อหมู่ ๖

๘๔

ป.๑ ป.๖

โรงเรียนบ้านฟองใต้

บ้านฟองใต้หมู่ ๗

๕๓

ป.๑ ป.๖

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

บ้านห้วยยางทอง หมู่ ๙

-

ม.๓ , ม.๖

ศพด.บ้านวังกวาง

บ้านวังกวาง หมู่ ๑

๖๘

เด็กเล็ก

ศพด.บ้านซำม่วง

บ้านซำม่วง หมู่ ๑

๓๓

เด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์

             

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ตารางที่ ๖ องค์กรทางศาสนาในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ

วัด/สำนักสงฆ์

สถานที่ตั้ง

วัดศรีสมพร

หมู่ ๑ บ้านวังกวาง

วัดรัตนวราราม

หมู่ ๓ บ้านไร่ใต้

วัดห้วยหินลับ

หมู่ ๔ บ้านห้วยหินลับ

วัดบ้านซำม่วง

หมู่ ๕ บ้านซำม่วง

วัดป่าดงคล้อ

หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ

วัดผาน้ำเที่ยง

หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ

วัดสามแยก

หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ

วัดป่าฟองใต้

หมู่ ๗ บ้านฟองใต้

สำนักสงฆ์ผาลาน้อย

หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย

๑๐

สำนักสงฆ์โค้งเหล็ก

หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย

๑๑

สำนักสงฆ์ซำบอน

หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย

๑๒

วัดป่าห้วยยางทอง

หมู่ ๙ บ้านห้วยยางทอง

๑๓

วัดป่าสันติธโรธรรม

หมู่ ๑๐ บ้านโป่งนกแก้ว

๑๔

วัดโพธิ์เงิน

หมู่ ๑๑ บ้านวังกวาง

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว 

          จังหวัด เพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล