ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณะสุขมูลฐาน

ตารางที่ ๕ การบริการสาธารณะสุข ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่

สถานพยาบาล

ที่ตั้ง

หัวหน้าสถานพยาบาล

พื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)วังกวาง

บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑

นายพงษ์ศักดิ์ จันตืน(ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังกวาง)

หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙, ๑๐,๑๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ดงคล้อ

บ้านดงคล้อ หมู่ที่ ๖

นายอนุชิต เกียรติณรงค์(รักษาการผู้อำนวยการ      รพ.สต.ดงคล้อ)

หมู่ที่ ๕,๖,๘

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล