ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ หรือ 966 ตารางกิโลเมตร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ให้กำหนดป่าน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดต่างๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2511 กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่บริเวณป่าน้ำหนาว ปรากฏว่า มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด กรมป่าไม้จึงได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2513 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2513 เห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 142 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2515 กำหนดบริเวณป่าน้ำหนาวในท้องที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านติ้ว ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก ตำบลน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ โดยประกสศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2515 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของประเทศ

ต่อมากองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือที่ กส 0708/2214 ลงวันที่ 1 เมษายน 2523 ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้ตรวจสอบพิจารณาชื่อตำบลที่ตกหล่นในอุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้มีหนังสือที่ กส 0708(นน)/223 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2525 รายงานว่า ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 142 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2515 ได้กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงท้องที่ตำบลปากช่อง และตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย แต่มิได้ระบุชื่อตำบลทั้ง 2 ไว้

กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 เห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดขยายเขตอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมตำบลที่ตกหล่นได้ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ และตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2525

 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ
 

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินยอดป้านที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต มีความสูงอยู่ระหว่าง 650-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย ภูผาจิต ภูกุ่มข้าว โดยภูด่านอีป้องเป็นจุดสูงสุด มีความสูง 1,271 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเชิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์

 
 
 ลักษณะภูมิอากาศ
 

โดยทั่วไปอากาศหนาวเย็นในตอนดึกและตอนเช้า ส่วนใหญ่ตอนกลางวันอากาศเย็นสบาย จึงกล่าวได้ว่า อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ส่วนใหญ่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นมาก จนบางครั้งน้ำค้างจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งในบางปีอุณหภูมิจะลดต่ำถึง 0 องศาเซลเซียส

 
 
 พืชพรรณและสัตว์ป่า
 

ป่าน้ำหนาวเป็นป่าไม้ผืนใหญ่ติดต่อกัน ประกอบด้วยป่าหลายชนิดประกอบด้วย
ป่าดิบชื้น พบบริเวณหุบเขาและริมลำห้วย ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง ตะเคียนทอง มะหาด ยมหอม ฯลฯ พืชพื้นล่างเป็นหวาย และปาล์ม เป็นต้น

ป่าดิบเขา เป็นป่าส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติพบขึ้นบริเวณยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป พันธุ์ไม้ที่ขึ้นบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นก่อสกุลต่างๆ เช่น ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อตาหมูน้อย ก่อตาหมูหลวง เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นตามไหล่เขาต่อจากป่าดงดิบทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ และกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ ทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก งิ้วป่า ยอป่า ชิงชัน ซ้อ เป็นต้น

ป่าสนเขา พบในที่ประมาณ 700-900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีสนสามใบ และส่วนใหญ่จะขึ้นปะปนอยู่กับป่าเต็งรัง พืชพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา พบทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติบริเวณสวนสนภูกุ่มข้าว ดงแปก และที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ป่าเต็งรัง เป็นป่าโปร่งขึ้นอยู่บริเวณที่แห้งแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ หน้าดินตื้น เป็นกรวดหรือลูกรัง ทำให้ต้นไม้แคระแกร็น พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เต็ง รัง เหียง กราด รกฟ้า ฯลฯ พืชพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นหญ้าเพ็ก พบบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่งชาติทั้งสองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทุ่งหญ้า ประกอบไปด้วยหญ้าคา หญ้าเพ็ก มีพันธุ์ไม้ใหญ่ปะปนอยู่บ้าง เช่น ติ้ว กระโดน และแต้ว เป็นต้น

เนื่องจากป่าส่วนหนึ่งเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโปร่งและน้ำไหลผ่านตลอดปี จึงทำให้ป่านี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า เก้ง เสือโคร่ง เสือดาว ค่าง หมีควาย หมีคน เลียงผา หมาป่า กระจง เม่น หมูป่า กระต่ายป่า ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล ค้างคาวไอ้แหว่งน้อย เต่าปูลู และเต่าเดือย สำหรับช้างป่านั้นมีอยู่ทั่วไป ซึ่งเราจะเห็นกองมูลช้างที่ถ่ายไว้ริมทางหลวงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดต่างๆ มากว่า 200 ชนิด ตามทางเดินในป่าจะพบนกสีสวยๆ อยู่เสมอ เช่น นกแก้ว นกขุนแผน นกหก นกพญาปากกว้าง นกเดินดง นกแต้วแร้ว นกโพระดก นกหัวขวาน นกเหงือก นกกระจ้อย นกกินแมลงชนิดต่างๆ ไก่ฟ้าพญาลอ และไก่ป่า เป็นต้น และยังมีความหลากหลายของผีเสื้อมากกว่า 340 ชนิด 

 

ขอขอบคุณรูปภาพ และเนื้อหา โดย www.dnp.go.th

 
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.วังกวาง

ภูกระดึง article
น้ำตกตาดพ่อบุญเพ็ง
น้ำตกถ้ำค้างคาว article
ผาสวรรค์ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165353)

 สวยจัง น่าเที่ยวมากเลย

 

คลิก

ผู้แสดงความคิดเห็น อาลาเร่ วันที่ตอบ 2019-12-20 06:18:54 IP : 180.183.42.112


ความคิดเห็นที่ 2 (168791)

 อากาศก็คืออีกหนึ่งปัจจัย วันนี้เรามาดูกันว่า พยากรณ์ อากาศ ที่เหมาะกับการเล่น pg slot ของเราทำให้มีสมาธิในการเล่นที่มากขึ้นหรือลดน้องลงตามได้ หรืออาจจะเกี่ยวไปถึงเรื่องดวงด้วย ไปดูกันเลยที่ PG SLOT

ผู้แสดงความคิดเห็น เฟรม (fluke-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-05-14 19:50:06 IP : 5.62.60.211


ความคิดเห็นที่ 3 (168797)

 

สล็อต เว็บเดียว มี ทุกค่าย BETFLIX ศูนย์รวมความสุขของเหล่านักเดิมพัน มีเกมสล็อตออนไลน์ให้คุณได้เลือกเล่นอย่างจุใจ ไม่ว่าคุณจะเล่นในช่วงเวลาไหนก็เล่นได้ตามที่คุณต้องการ ด้วยเหตุนี้เราจึงจะมาแนะนำสุดยอดเกม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ เปิดบริการให้คุณได้ทำเงินตลอด 24 ชั่วโมง สล็อตทุกค่ายในเว็บเดียว ไม่ว่าคุณจะเข้ามาเล่นในช่วงเวลาไหน หรือเดิมพันเท่าไหร่ ก็ทำได้แบบง่ายๆ เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา หากพบปัญหา เรื่องการเล่นเกม หรือสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ คุณเพียงแค่ แชทหาทีมงานของเราได้โดยตรง เราจะคอยตอบปัญหาให้คุณทุกข้อสงสัย เพื่อให้การเดิมพันของคุณไม่มีสะดุด ไม่ต้องได้เสียอารมณ์ สามารถเล่นเกมต่างๆได้ต่อเนื่อง MEGA GAME สล็อต เว็บเดียวจบ ทุกค่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น betflixslots (betflixauto8998-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-05-27 17:31:03 IP : 5.62.63.157


ความคิดเห็นที่ 4 (168798)

 

เดิมพันออนไลน์ BETFLIX เว็บพนันออนไลน์ ยอดนิยม อันดับ 1 ของเอเชีย เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ AK88BET เว็บสล็อตออนไลน์แบบครบจบในที่เดียว หากผู้เดิมพันท่านใด ที่กำลังมองหาแหล่งทำกำไร เดิมพันออนไลน์ สล็อตฟรีเครดิต ดีๆที่มีความมั่นคง ปลอดภัย บริการดีเชื่อถือได้ บริการยอดเยี่ยมที่สุดในตอนนี้ ขอแนะนำเลยกับเว็บนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น betflix (uyfguig-at-hgoopp-dot-com)วันที่ตอบ 2022-05-29 23:21:55 IP : 5.62.61.177


ความคิดเห็นที่ 5 (168799)

 

เลือกเล่นเกมพนันออนไลน์เว็บสล็อตแท้เว็บไซด์ที่มีชื่อเสียงBETFLIXท่านสามารถเข้ามาวางเดิมพันกับเกมสล็อตออนไลน์

ผู้แสดงความคิดเห็น df (Friend-dot-168-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-05-31 16:46:07 IP : 223.24.152.185


ความคิดเห็นที่ 6 (168800)

 

เลือกเล่นเกมพนันออนไลน์เว็บสล็อตแท้เว็บไซด์ที่มีชื่อเสียงBETFLIXท่านสามารถเข้ามาวางเดิมพันกับเกมสล็อตออนไลน์

ผู้แสดงความคิดเห็น sf (Friend-dot-168-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-05-31 16:49:30 IP : 223.24.152.185


ความคิดเห็นที่ 7 (168801)

 

เกมสล็อตที่เล่นได้นาน MEGA GAME การแจกโบนัสของตัวเกม รวมโปรสล็อตสมาชิกใหม่ 100% เข้าเล่น โหมดทดลองเล่น สล็อตได้

ผู้แสดงความคิดเห็น lucky time (thxngdimnsiri246-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-06-01 00:03:57 IP : 192.142.226.3


ความคิดเห็นที่ 8 (168816)

 ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกับการเล่นสล็อตล่าสุด ทดลองเล่นได้ฟรี ทั้งยังมีสิทธิได้รับเครดิตฟรีไปทดลองเล่น ถอนเงินได้จริงอีกด้วย โอกาศดีๆแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้ว ติดต่อทีมงานเราเพื่อร่วมสนุกได้เลย https://u-sun.asia

 

 

ราคือผู้บริการที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ เราให้บริการ ดูหนังใหม่ออนไลน์ อย่างเชี่ยวชาญ จากทีมงานที่ใจรักเรื่องหนังทุกรส รวมมาครบ ดูการ์ตูน

ผู้แสดงความคิดเห็น VEEGEY99 (jjmooot-at-megaslot-dot-to)วันที่ตอบ 2022-07-23 16:13:37 IP : 54.254.125.205


ความคิดเห็นที่ 9 (168817)

 ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกับการเล่นสล็อตล่าสุด ทดลองเล่นได้ฟรี ทั้งยังมีสิทธิได้รับเครดิตฟรีไปทดลองเล่น ถอนเงินได้จริงอีกด้วย โอกาศดีๆแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้ว ติดต่อทีมงานเราเพื่อร่วมสนุกได้เลย https://u-sun.asia

 

 

ราคือผู้บริการที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ เราให้บริการ ดูหนังใหม่ออนไลน์ อย่างเชี่ยวชาญ จากทีมงานที่ใจรักเรื่องหนังทุกรส รวมมาครบ ดูการ์ตูน

ผู้แสดงความคิดเห็น VEEGEY99 (jjmooot-at-megaslot-dot-to)วันที่ตอบ 2022-07-23 16:13:38 IP : 54.254.125.205


ความคิดเห็นที่ 10 (168822)

 pg slot login ทางเข้าแห่งความหรรษา ที่ทุกท่านจะได้รับหลังจากที่เข้าสู่ระบบ กับเว็บ สล็อต ออนไลน์ของเรา กับ สล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด แตกบ่อยที่สุด ปลอดภัยที่สุดวนปี 2022 นี้

ผู้แสดงความคิดเห็น pg slot login วันที่ตอบ 2022-07-28 17:24:38 IP : 185.54.231.10


ความคิดเห็นที่ 11 (168823)

 enjoy every game megagame 

ผู้แสดงความคิดเห็น megagame (0801640114ais-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-07-31 17:21:53 IP : 180.183.238.32


ความคิดเห็นที่ 12 (168830)

 enjoy every game megagame 

ผู้แสดงความคิดเห็น megagame (0801640114ais-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-08-18 13:02:16 IP : 180.183.238.193


ความคิดเห็นที่ 13 (168833)

 สล็อตเว็บตรง แตกง่าย สล็อตแตกง่าย เกมพนันออนไลน์ ยอดนิยม สล็อตที่นิยมเยอะที่สุดในตอนนี้เพราะเป็นเกมที่มีแบบอย่างการเล่นที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน ต่างจากพนันอื่นๆ ที่มีข้อตกลงต่างๆมากมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น สล็อตเว็บตรง แตกง่าย วันที่ตอบ 2022-09-11 14:03:32 IP : 5.62.58.27


ความคิดเห็นที่ 14 (168834)

สแกนสล็อต สูตรการทำเงินจากเกมสล็อตออนไลน์ แม่นยำที่สุด สูตรสล็อตที่คนนิยมเล่น
สูตรสแกนสล็อต ที่นักเดิมพันนิยมนำมาใช้ เพื่อการทำกำไร

ผู้แสดงความคิดเห็น mega89 (pimchanok-at-gmail-dot-com )วันที่ตอบ 2022-09-16 14:43:37 IP : 49.230.124.183


ความคิดเห็นที่ 15 (168835)

 The global metaverse market size is expected to reach USD 1,607.12 Billion in 2030 and register a revenue CAGR of 43.3% over the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research

ผู้แสดงความคิดเห็น shabaz (shabazsayyed777-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-09-20 14:04:56 IP : 103.97.240.251


ความคิดเห็นที่ 16 (168836)

 pg slot ค่ายเกมสล็อตที่อัพเดทเกมใหม่ตลอดเวลา มาพร้อมระบบ ฝาก-ถอน ออโต้ บริการ 24 ชั่วโมง

 

เล่นเกมสล็อตทุกค่ายที่นี่ คลิ๊ก...  Allslotmaster สามารถเล่น สล็อตได้อย่างไม่ขาดตอน ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด สนุก เพลิดเพลินพร้อมรับเงินรางวัลมากมายที่นี่ สมัครเลย!
ผู้แสดงความคิดเห็น MEGAGAME วันที่ตอบ 2022-09-22 11:14:45 IP : 118.172.202.192


ความคิดเห็นที่ 17 (168838)

 The global  <a href="https://www.emergenresearch.com/industry-report/petrochemicals-market">petrochemicals market</a> size reached USD 547.26 Billion in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of 6.1%. during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Rising demand for petrochemicals in automotive, and pharmaceutical industries is a key factor driving market revenue growth.

ผู้แสดงความคิดเห็น Tani Shah วันที่ตอบ 2022-09-26 19:14:21 IP : 103.97.240.251


ความคิดเห็นที่ 18 (168841)

 เว็บไซต์ MEGAGAME ได้มีการคิดค้น พัฒนาระบบ ทางเข้าสล็อตเมก้า ออโต้ ที่เน้นการเล่นในรูปแบบอัตโนมัติ ที่คุณสามารถทำรายการฝาก-ถอนได้ด้วยตัวเอง ผ่าน MEGASLOT ทางเข้า ที่สามารถ สมัครเมก้าสล็อตออโต้ โดยไม่ผ่านทาง call center

 
ผู้แสดงความคิดเห็น megagame วันที่ตอบ 2022-10-13 19:33:41 IP : 49.228.73.48


ความคิดเห็นที่ 19 (168845)

 Looking for some fun and entertainment? There is nowhere better than pgslot and jokerslot, so visit us and see for yourself!

ผู้แสดงความคิดเห็น Quinniiz (qwertymobis1978-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-11-03 17:27:46 IP : 171.101.97.19


ความคิดเห็นที่ 20 (168862)

 

ทดลองเล่นสล็อตฟรีทุกเกม จากทุกค่ายดัง อัพเดตเกมใหม่ๆก่อนใคร พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สล็อตpgทดลองเล่น กราฟฟิคสวยงามสมจริง ที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสประสบการณ์การเล่นใหม่ๆ ไม่ซ้ำใคร pgไม่หลุด ลื่นไหล ไม่มีสะดุด พร้อมเครดิตฟรี


ผู้แสดงความคิดเห็น dvzv (FAS251qscg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-02-27 23:31:04 IP : 182.232.152.41


ความคิดเห็นที่ 21 (168863)

 

วิดีโอเกมสล็อตออนไลน์ 3D กราฟฟิกสวยงาม น่าเล่น มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย www.gd-slot.net เว็บไซต์หลักที่ให้บริการเกม PGสล็อต มาใหม่ล่าสุด 2021 เว็บสล็อตเปิดใหม่ เล่นเกมสล็อตได้ทุกที่


ผู้แสดงความคิดเห็น dhrdg (fxvxv-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-02-27 23:31:36 IP : 182.232.152.41


ความคิดเห็นที่ 22 (168864)

 

tgaสล็อต สล็อตเว็บใหม่มาแรง เข้าเล่นง่าย มีเกมสล็อตให้เลือกเล่นมากมาย เล่นฟรีทุกค่าย ไม่ต้องสมัคร


ผู้แสดงความคิดเห็น fsf (cdscg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-02-27 23:31:55 IP : 182.232.152.41


ความคิดเห็นที่ 23 (168865)

 

สล็อตแตกง่าย เว็บสล็อต ได้เงินจริง ช่วยเพิ่มโอกาสทำให้รางวัลใหญ่ออกง่ายมากกว่าเดิม ยิ่งเล่นเยอะ ก็เพิ่มโอกาสในการทำเงินจากเกมสล็อตได้อีกมากยิ่งขึ้น ทั้งโบนัส แจ็คพอตแตกง่าย ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอจังหวะดี ๆ อีกต่อไป


ผู้แสดงความคิดเห็น sfsed (bfd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-02-27 23:32:33 IP : 182.232.152.41


ความคิดเห็นที่ 24 (168866)

 

เรามี โปรโมชั่นเกมสล็อต คุ้มค่ารอคุณอยู่มากมาย  เพียงแค่ สมัครสมาชิกก็รับ โปรโมชั่นสล็อต ปังๆ ไปเลย อาทิเช่น โปรฝาก 100 ก็สามารถรับโบนัส 100% ไปเลย เป็นโปรโมชั่นที่เหมาะกับแฟนตัวยงสล็อตที่อยากจะเล่นสล็อต แต่เงินทุนน้อย เลือกโปรโมชั่นเพื่อกดรับโบนัสไปเล่นสล็อตได้เลย


ผู้แสดงความคิดเห็น vdvcaz (cdscg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-02-27 23:32:52 IP : 182.232.152.41


ความคิดเห็นที่ 25 (168867)

 สล็อตPG เล่นเว็บสล็อต ต้องที่นี่ เว็บเล่นสล็อตฟรีทุกค่าย ลองเล่นสล็อตฟรีทุกเกม ไม่ขายฝัน สล็อตทดลองฟรี สัมผัสประสบการณ์ใหม่ สล็อตฟรี

ผู้แสดงความคิดเห็น cocktail nights slot (superslot-at-gmal-dot-com)วันที่ตอบ 2023-03-09 21:49:05 IP : 184.22.67.180


ความคิดเห็นที่ 26 (168868)

 เว็บสล็อตแตกง่าย พร้อมสูตรสล็อตแจ็คพอต เว็บสล็อตแตกบ่อย คลิกเลย ไม่ต้องดาวน์โหลด ผู้เล่นสล็อตหน้าใหม่ ก็เข้าใจง่ายใครๆก็เล่นได้ ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายpg

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บสล็อตทั้งหมด (wowwow01233210-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-03-09 21:49:15 IP : 184.22.67.180


ความคิดเห็นที่ 27 (168869)

 ได้เปิดระบบใหม่มาพร้อม โปรโมชั่นสล็อต เกมสล็อตpg มาใหม่ ทางเว็บได้เพิ่มระบบ และเทคโนโนยีความรวดเร็ว ค่ายpg เว็บตรง

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บสล็อตทั้งหมด (wowwow01233210-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-03-09 21:49:31 IP : 184.22.67.180


ความคิดเห็นที่ 28 (168874)

 

ทดลองเล่นสล็อตแตกง่าย สล็อตทุนน้อย แตกจริง สล็อตทดลองเล่นpg เล่นสล็อตฟรี ไม่ต้องสมัคร เล่นฟรีทุกค่าย ทดลองเล่นสล็อตPG ใหม่ล่าสุดก่อนใคร เว็บสล็อตอันดับหนึ่งในไทย


ผู้แสดงความคิดเห็น qwer วันที่ตอบ 2023-03-22 20:38:24 IP : 27.55.95.60


ความคิดเห็นที่ 29 (168875)

 

เว็บสล็อตอันดับหนึ่ง เล่นสล็อตฟรี jili เล่นผ่านเว็บ อัพเดตเกมใหม่กอนใครทุกวัน กับเว็บสล็อตที่ครบวงจรที่สุด


ผู้แสดงความคิดเห็น qwer วันที่ตอบ 2023-03-22 20:39:24 IP : 27.55.95.60


ความคิดเห็นที่ 30 (168876)

 

ทดลองเล่นสล็อตฟรี PG SLOT ทดลองเล่น ซื้อฟรีสปิน สล็อตแตกง่าย ทุนน้อย เล่นฟรีไม่ต้องสมัคร หรือสมัครรับเครดิตฟรีได้ไม่อั้น


ผู้แสดงความคิดเห็น qwer วันที่ตอบ 2023-03-22 20:39:59 IP : 27.55.95.60[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล