ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย
 
๑. งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน งานวิชาการ งานนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี แผนยุทธศาสตร์ งานการข้อบัญญัติด้านงบประมาณ งานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมข้อมูลสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิค และวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล ศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบังคับตำบล งานสาธารณสุข การศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. งานนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ   งานงบประมาณ   งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๓. งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคม ประกอบด้วย งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  งานสุสานและฌาปณสถาน งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนและสังคม งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านงานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงงานส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาสตรี   ประกอบด้วย งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน   งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                  
                ๔. งานกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ งานการประชุมสภา อบต.งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. งานข้อมูลการเลือกตั้ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.   และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
     

 
อำนาจหน้าที่ อบต.วังกวาง

กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯลฯ