ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
กองช่าง

 

 

 

 
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียนกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ประกอบด้วย
 
๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์งานวิศวกรรม งานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจพื้นที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบ และคำนวณ งานวางโครงการก่อสร้าง งานสำรวจ งานวางโครงการด้านสาธารณูปโภค งานสาธารณูปการ งานระบบคมนาคมและการขนส่ง งานผลิตน้ำประปา งานออกใบอนุญาต งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค และกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบบน้ำและงานจัดตกแต่งสถานที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 

 
อำนาจหน้าที่ อบต.วังกวาง

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ฯลฯ