ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
กองการศึกษา ฯลฯ

 

 

 

 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ 
 
1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานแผนงานและวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศึกษาปฐมวัย งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานข้อมูลการศึกษา  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน งานส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอนุบาล งานประสานและสนับสนุนโรงเรียประถมและมัธยม งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา งานส่งเสริและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา  งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 

 
อำนาจหน้าที่ อบต.วังกวาง

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง