ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
บริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน แสดงข้อมูล

(๑) การคมนาคม (๒) การสื่อสาร (๓) ไฟฟ้า และ (๔) แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

 

การคมนาคม

๑.ถนนลาดยาง                              สาย (ทางหลวงชนบทหมายเลข๔๐๔๕,๔๐๙๒

และทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖)

๒.ถนน คสล.                        ๑๑      เส้น (ภายในหมู่บ้านระยะทางรวมกันประมาณ

๒,๙๐๐ เมตร)

๓.ถนนลูกรัง                                 สาย

๔.ถนนดินการเกษตร                ๖๙      สาย

การสื่อสาร โดยแสดงข้อมูลด้านการโทรคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร

๑.ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ๒ เครือข่าย AIS, DTAC

๒.ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน            (ไม่มี)

๓.ที่ทำการไปรษณีย์ย่อย                    แห่ง

๔.หอกระจายข่าวไร้สาย            ๑๑      แห่ง

๕.หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   ๑๑      แห่ง

๖.ระบบอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ตตำบล อินเตอร์เน็ตโรงเรียน)

 ไฟฟ้า

          หมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน การจ่ายกระแสไฟฟ้าระดับครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้วเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

 

แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม   

ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว

แหล่งน้ำ

ประเภท

จำนวน

ได้แก่ (ชื่อ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ

น้ำฟอง ห้วยยาง ห้วยหินลับ

ลำห้วย

ห้วยหอย  ห้วยทราย ห้วยน้ำพราง

สระ

๒๘

 

ฝาย

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น

 

บ่อบาดาล

๑๕

 

ประปาหมู่บ้าน

๒๐

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล