ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
ติดต่ออบต.วังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านวังกวาง - ห้วยยางทอง ส่วนที่ 1++

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านวังกวาง + ห้วยยางทอง ส่วนที่ 2++

++ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.วังกวาง ส่วนที่ 1++

++ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.วังกวาง ส่วนที่ 2++

++ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.วังกวาง ส่วนที่ 3++

 +ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ+

++ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน.คสล.(สายคุ้มสามแยก) หมูที่ 6 ส่วนที่ 1++

++ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายคุ้มสามแยก) หมู่ที่ 6 ส่วนที่ 2++

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายคุ้มสามแยก ตอน 2)++

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คศล.(สายคุ้มสามแยก ตอน 2) ส่วนที่ 2++

 ++ราคากลางตกลงจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ห้วยดินแดง - ป่าชุมชน หมู่ที่ 1++

++ราคากลางตกลงจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายป่าชุมชน - ห้วยดินแดง ส่วนที่ 2++
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังกวาง

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2562
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี
เปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งบประมาณปี พ.ศ. 2559 article
+++ประกาศผลสอบคัดเลือก+++
----ด่วน---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง article
!!!!!ประกาศ !!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557Copyright © 2019 All Rights Reserved. รับออกแบบเว็บ โทร. 095 481 4459 Design By Marisateam_Ohm