ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านวังกวาง - ห้วยยางทอง ส่วนที่ 1++

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านวังกวาง + ห้วยยางทอง ส่วนที่ 2++

++ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.วังกวาง ส่วนที่ 1++

++ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.วังกวาง ส่วนที่ 2++

++ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.วังกวาง ส่วนที่ 3++

 +ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ+

++ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน.คสล.(สายคุ้มสามแยก) หมูที่ 6 ส่วนที่ 1++

++ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายคุ้มสามแยก) หมู่ที่ 6 ส่วนที่ 2++

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายคุ้มสามแยก ตอน 2)++

++ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คศล.(สายคุ้มสามแยก ตอน 2) ส่วนที่ 2++

 ++ราคากลางตกลงจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ห้วยดินแดง - ป่าชุมชน หมู่ที่ 1++

++ราคากลางตกลงจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายป่าชุมชน - ห้วยดินแดง ส่วนที่ 2++
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูข่าวทั้งหมดคลิก)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเพื่อเป็นคณกรรมการเลือกตั้ง.pdf
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจัดเก็บภาษี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2562
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี
เปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งบประมาณปี พ.ศ. 2559 article
+++ประกาศผลสอบคัดเลือก+++
----ด่วน---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง article
!!!!!ประกาศ !!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557