ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ.pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์.pdf
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
หน้า 1/1
1
[Go to top]