ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หลักเกณฑ์การบริหารฯ


ประกาศ ก_จ_ ก_ท_ และก_อบต_เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่6) และ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2559.pdf
ประกาศ ก_อบต_จ_เพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ ก_อบต_จ_เพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่13) พ.ศ.2562
ประกาศ ก_อบต_จ_เพชรบูรณ์ เรื่องกำหนดหลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2564.pdf
ประกาศ ก_ถ_ เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) ประกาศ วันที่ 14 พ.ค. 2556.pdf
ประกาศ ก_ถ_ เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุบคุลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) ประกาศวันที่ 26 ธ.ค 2557.pdf
ประกาศ ก_อบต_ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2)พ.ศ.2562.pdf
ประกาศ ก_อบต_ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา.อบต พ.ศ. 2562pdf
ประกาศ ก_อบต_ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562.pdf
3_ประกาศ ก_อบต_ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 .pdf
ประกาศ ก_จ_ ก_ท_ และ ก_อบต_ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563.pdf
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานปี 2564 รอบ 1 ประกาศ วันที่ 15 ม.ค. 2564.pdf
ประกาศก.ถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ วันที่ 18 ส.ค.2557
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ_ศ_ 2558.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่6) ประกาศ วันที่ 29 เม.ย.2559
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งราชการวิธีการบริหารและการปฎิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในอบต.(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ_ศ_ 2558.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบค_ (เพิ่มเติม) พ_ศ_ 2561.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเลื่อนแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินับ (ฉบับที่2) พ_ศ_ 2562.pdf
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร พ.ศ. 2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอบต_ พ_ศ_2563.pdf
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของอปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่5) พ.ศ.2561
หน้า 1/1
1
[Go to top]