ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลสำรวจความพึงพอใจ

 

 รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณปี 2564

               รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ หน้า 1-5

               รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ หน้า 6-10

               รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ หน้า  11- 15

               รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ หน้า 16 - 23หน้า 1/1
1
[Go to top]