ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การเปิดโอกาส

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563.pdf

โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf

ประกาศอบต_วังกวาง เรื่องเจตจำนงกาป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]