ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การเปิดโอกาส

โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของอบต(2) พ.ศ. 2564.pdf

โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของอบต.(1)พ.ศ.2564pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563.pdf 

ประกาศอบต_วังกวาง เรื่องเจตจำนงกาป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น.pdf

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]